Miljö

Dammvippan arbetar aktivt med ISO 14001 och avser att certifieras enligt denna inom två år.

Dammvippan arbetar ständigt för att minska den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar genom att göra miljömedvetna val och följa den utveckling som sker i branschen inom miljöområdet.

Vi arbetar med ett miljöledningssystem för att ta största möjliga miljöhänsyn och åstadkomma ständiga förbättringar utöver vad lagstiftningen kräver.

Vi ska:

  • Utveckla och marknadsföra städtjänster som uppfyller högt ställda miljökrav.
  • Ständigt arbeta för en effektivare användning av kemikalier, förbrukningsartiklar, transporter och energi.
  • Kontinuerligt undervisa vår personal i lokalvårdsteknik och då ständigt ha miljön i fokus.
  • Leva upp till våra kunders och marknadens krav inom miljöområdet samt följa gällande lagar och förordningar.
  • Använda miljömärkta produkter när det är möjligt och ständigt bevaka när nya och mer miljöanpassade medel kommer ut på marknaden och då ersätta gamla medel med nya.
  • Hjälpa våra kunder att källsortera sina sopor för maximal återvinning.
  • Utveckla källsortering och ständigt arbeta för att minska avfallsmängderna från vår verksamhet samt säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande av uppkommet avfall.
  • Sätta miljömål på både lång och kort sikt och kontinuerligt följa upp dessa mål.
  • Ge öppen och saklig information om miljöarbetet till anställda, kunder, myndigheter och övriga intressenter.
  • Göra regelbundna miljöanalyser.